This is a free Purot.net wiki
  • View:

Väliraportti 14.3.2012 Final

Springhouse Insiders väliraportointi 1, 14.3.2012

Väliraportin liite, Itsesäätöisen oppimisen esitysmateriaali (PowerPoint)

Väliraportin liite, Kyselylomake opiskelijoille (Word)

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Terve

Väliraportti oli varsin selkeästi kirjoitettu. Olisin kuitenkin toivonut selkeämpää esitystä siitä, mitä tästä eteenpäin tulette tekemään. Olitte perehtyneet varsin moneen erilaiseen potentiaaliseen alustaan. Oliko näitä jo analysoitu, ja jollakin tavalla laitettu paremmuusjärjestykseen? Oliko Moodleen valinnan tärkein valintaperuste se, että toimeksiantaja oli ottamassa sitä käyttöön? Onko siis pilotoinnissa tarkoitus tarkastella kahta valittua järjestelmää?

Hyvänä pidän sitä, että teillä on oma luku siitä, kuinka työskentely on onnistunut.

Sitten itsesäätöisen oppimisen materiaalista:
Onko reflektointi ja reagointi kohderyhmän kieltä? Mutta yleisesti ottaen siisti ja sopivan lyhyt esitys. Pidin visuaalista ilmeestä.

Hannu Mäkiö
anonymous   (29.03.2012 18:33)
 

Vertaisarviointiin liittyvät toimenpiteet vasemmassa reunassa Väliraportti 14.3.2012 final -> Jatkotoimenpiteet @elinamaatta @koprosh @piams @vvaisan

Hei Insiders,

Olemme käyneet keskusteluja projektinne etenemisestä, ja liittyen tiettyihin (väliraportisssakin kuvaamiinne) suunnitelmanmuutoksiin ja ongelmiin, tilanne on muuttunut.

Raporttinne on kokonaisuudessaan selkeä, mutta kuten vertaispalautteetkin nostavat esiin, konkreettisempaa projektin etenemisen kuvausta olisi hyvä saada luettavaksi. Koska kuitenkin projektiinne liittyvä työssäoppimisen seurannan pilotointi toteutetaan viimeisemmän suunnitelman mukaan eri kontekstissa kun alunperin oli suunniteltu, jäämme odottamaan näitä konkreettisia tuloksia sitten tulevalla raportointikaudella.

Tässäkin raportissa voisi kuitenkin olla vielä selkeämmin esillä heti alkuun taustaa ja kontekstia, eli kuten esim. Mari-Selina ja Satu palautteissaan mainitsivat, millaisia työharjoittelunseurantavälineitä on käytetty aiemmin, miksi kehitystyölle on tarvetta jne. Näitä asioita olittekin tuoneet enemmän esille projektisuunnitelmassanne, mutta ne olisi hyvä olla myös raporttien alussa taustojen kuvauksen yhteydessä, koska raporttia saattavat lukea myös henkilöt, jotka eivät ole lukeneet suunnitelmaa.

Koska pilotoinnin kohderyhmä on tämänhetkisessä suunnitelmassa eri kuin alunperin, voisi työssäoppimisjaksojen tavoitteita ja seurannan käytäntöjä olla kuvattuna myös yleisellä tasolla, eikä pelkästään toimeksiantajan toiminnassa.

Toivottavasti projekti lähtee uusituilla suunnitelmilla nyt haluttuun suuntaan ja teillä on seuraavassa raportointivaiheessa konkreettisempia tuloksia projektia varten tehdyn käytännön toteutuskokeilun onnistumisesta ja tuloksista sekä ajatuksia projektissa opittujen ja tuotettujen asioiden eteenpäin viemiseksi toimeksiantajan toiminnassa.

Nyt vaan sitten innolla pilottia toteuttamaan ja työssäoppijoiden itsesäätöisyyttä tukemaan! :)

Tsemppiterveisin,
Venla
anonymous   (23.03.2012 12:24)
 

KOPRO: Springhouse Insiders – väliraportin vertaisarviointi (arvioija Mari-Selina Kantanen)
Projektin päätavoitteena on ollut suunnitella, toteuttaa ja pilotoida nuorten valmentavien koulutusten vastuuopettajia tukeva toimintamalli, jolla parannettaisiin työharjoittelun seurantaa ja harjoittelijan ja vastuuopettajan sekä opiskelijaryhmän välistä kommunikaatiota.
Projektin väliraportissa esitellään ensinnä projekti- ja ohjausryhmän kokoonpanot, mikä on hyvä tuoda ainakin jossakin raportin vaiheessa esille. Yleensä raporteissa esitellään projektin toteutukseen osallistuneet henkilöt, ohjausryhmää ei erikseen esitellä mikäli sen alkuperäiseen kokoonpanoon ei ole tullut muutoksia. Tässä tapauksessa lukijalla ei ollut esim. projektisuunnitelmaa luettavana, mistä kokoonpano olisi tullut esille, joten esittely oli aiheellinen.
Projektin lähtökohta, kohde ja tavoitteet osiossa on selkeästi kerrottu mitä tavoitteita projektilla on ja mitä eri asioita luotavalla teknologisella toimintamallilla halutaan saada aikaiseksi. Projektin taustoista ei ole laajemmin kerrottu, olisi ehkä voitu tuoda esille esim. onko Springhousella aiemmin ollut minkäänlaisia teknologisia työkaluja käytettävissä, millaiset valmiudet niin Springhousen vastuuopettajilla kuin opiskelijaryhmillä on erilaisiin teknologisiin sovelluksiin. Taustoissa olisi voinut kertoa myös miksi toimeksiantaja halusi toteuttaa tämän projektin, mitkä tekijät laukaisivat kehittämistarpeen. Yleensä projektin taustat ja syyt projektin toteuttamiselle on kerrottu projektisuunnitelmassa, todennäköisesti tässäkin tapauksessa.
Projektin kohderyhmän laajuus (tai sen vähyys) lähinnä hiukan ihmetytti lukijaa; kuinka kattavan analyysin projektiryhmä voi tehdä saavutetuista tavoitteistaan, jos kokemuksia saadaan neljältä nuorelta ja yhdeltä opettajalta?
Projektin toiminta ja tavoitteet osiossa kerrotaan selkeästi mitä projektissa on tehty tähän asti. Tämän kappaleen yhteydessä esitellään projektille valittu teoreettinen viitekehys. Tämä olisi ehkä voitu kertoa jo projektin lähtökohta osiossa, milloin myös Spring House Oy:n Innolla työelämään valmennuksen avaaminen olisi ollut osa projektin taustoja. Todennäköisesti projektisuunnitelmassa on kerrottu kattavammin projektin teoreettisesta viitekehyksestä, toisaalta väliraportissa tuodaan myös esille miten tavoitteiden muuttuminen projektin toteutusaikana on hankaloittanut teoreettisen viitekehyksen suuntaamista.
Projektiryhmä on kattavasti tutustunut mahdollisiin teknologisiin sovelluksiin ja rakentanut tavoiteasetelman mukaiset ympäristöt opettajalle ja opiskelijaryhmälle. Niin ikään projektiryhmä on tehnyt sekä materiaaleja että kyselylomakkeita opiskelijoille ja perehdyttänyt toimijoita. Projektiryhmä on käyttänyt työskentelyssä monipuolisesti erilaisia teknologioita, mikä edesauttaa tiedonkulkua ja – jakamista.
Projektin ongelmat (ja osittain ratkaisut) on hyvin tuotu esille etenkin kohderyhmän pienen koon tultua ilmi. Selvästi projektiryhmälle itselleen on ollut yllätys kohderyhmän pieni koko, mikä hankaloittaa tulosten saamista ja niiden luotettavuutta. Tämä ongelma ei sikäli johdu projektiryhmästä, toivottavasti projektiryhmän tekemät teknologiset alustat ja materiaalit ovat hyödynnettävissä jollain laajemmalla opiskelijaryhmällä.
Kaiken kaikkiaan projektin raportointimalli noudattelee monelta osin tyypillisesti rahoittajille tehtäviä väliraportointeja, raportointi on selkeää ja helposti luettavaa. Huomaa, että projektiryhmän jäsenet ovat tehneet projektien raportteja ennenkin.
anonymous   (23.03.2012 00:10)
 

Väliraportoinnin tekstinasettelunäkymä on hyvä ja helppolukuinen. Ensi lukemalla minulle heräsi seuraavia kysymyksiä: Olisiko tarpeen aloittaa raportti kertomalla siitä, mistä on kysymys (voisiko kohteen esittely olla ensimmäisenä)? Minkälainen toimintaympäristö on kyseessä? Miksi kyseinen organisaatio halusi aloittaa projektin, siis, esimerkiksi, mitä ongelmia heillä oli ollut? Projektin tavoitteet ovat selvästi nähtävillä. Miten tavoitteiden toteutumista aiotaan mitata, esimerkiksi millainen työharjoittelujakson seuranta on nyt ja miten seurannan parantuminen todennetaan? Tai millaista kommunikaatiota on nykyisin tapahtunut ja millaista sen tavoitellaan olevan? Millä tavoin teoreettinen viitekehys (itsesäätöinen oppiminen) tulee näkymään projektin tuloksia mitattaessa ja tarkasteltaessa? Voisiko konkreettisista toimenpiteistä kertoa hieman tarkemmin (mitä, missä, kuka teki, miten, saadut kokemukset)?

Projekti näyttää lähteneen liikkeelle käytännön toimista. Ehkä tarkempi kerronta siitä, mitä on tehty, avaisi projektia enemmän. Voi olla, että tutustuminen projektiryhmän tuottamiin muihin raportteihin saisi ymmärryksen lisääntymään, joten ehkä olisi hyvä kertoa tiivistetysti jotain olennaista näiden muiden raporttien sisällöstä. Väliraportin kieli on selkeää ja hyvin ymmärrettävää, mutta ehkä turhankin yleistettyä, tai sitten esimerkkejä tehdyistä ratkaisuista voisi olla enemmän. Oli hienoa, että kerroitte, miksi tietyt sovellukset olivat potentiaalisia, eli mitä haitte ratkaisuillanne. Kolme viimeistä otsikolla varustettua osiota kertoo asioista lähinnä projektiryhmän näkökulmasta. Olisiko tarpeen miettiä, miten Springhouse voisi jatkaa hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, tai mitä mahdollisia ongelmia esim. projektissa suunniteltujen oppimisympäristöjen ja kontaktisovellusten käytössä voisi tulla esiin kohderyhmän keskinäisessä toiminnassa? Tällöin kohderyhmä voisi käteen varautua ja ottaa tarvittaessa käyttöön varasuunnitelman, tai ainakin miettiä sellaista.

Oli mielenkiintoista lukea väliraporttia. Tästä on hyvä jatkaa :D t. Satu
anonymous   (20.03.2012 16:10)
 

Springhouse Insiders väliraportoinnin Word version voi lukea vasemmalla näkyvästä linkistä.