This is a free Purot.net wiki
  • View:

Väliraportin työversio

Väliraportti Word-muodossa

Koulutusprojektin yleistiedot

Hanke:

Hankkeeen toteutusaika joulukuu 2011- 31.5.2012

Tämän väliraportin raportointikausi: 1.12.2011 - 29.2.2012, ensimmäinen väliraportointi (1)

Projektityöryhmä:
Hautamäki Jaana (jaana.hautamaki@omanetti.fi )
Myllyaho Pia (piamylly@mail.student.oulu.fi )
Määttä Elina (elina.maatta@oulu.fi)
Väisänen Veijo (veijo.vaisanen@oamk.fi )
 

Ohjausryhmä:
Vallivaara Venla (venla.vallivaara@oulu.fi), Oulun yliopiston edustaja
Ollikainen Anne (anne.ollikainen@springhouse.fi), Springhouse Oy:n edustaja
Hautamäki Jaana (jaana.hautamaki@omanetti.fi ), projektipäällikkö/projektityöryhmä
Myllyaho Pia (piamylly@mail.student.oulu.fi ), projektityöryhmä
Määttä Elina (elina.maatta@oulu.fi), projektityöryhmä
Väisänen Veijo (veijo.vaisanen@oamk.fi ), projektyöryhmä
 

 

 

Lähtökohta, kohde ja tavoitteet

Projektin päätavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja pilotoida nuorten valmentavien koulutusten vastuuopettajia tukeva teknologinen toimintamalli, jolla parannetaan

a) työharjoittelujaksojen seurantaa ja
b) harjoittelijan ja vastuuopettajan sekä opiskelijaryhmän välistä kommunikaatiota.


Työharjoittelujaksojen seurantaan liittyviä toimenpiteitä ovat läsnäolojen seuranta sekä viikoittaisten työharjoitteluun liittyvien tehtävien jakaminen ja tarkistaminen. Edellisten lisäksi vastuuopettaja voi jakaa harjoittelijoille myös muuta materiaalia ja ohjeistusta. Työharjoitteluun liittyvät tehtävät voivat olla kaikille yhteisiä, mutta yhteisten tehtävien lisäksi vastuuopettaja voi myös jakaa henkilökohtaisia tehtäviä. Tehtävien palautus voi olla joko henkilökohtaisesti vastuuopettajalle palautettava tai koko ryhmälle näkyvä avoin palautus.

Kommunikointiin liittyvänä tavoitteena on, että valittava järjestelmä tukee 1) harjoittelijaa omien itsesäätelytaitojen tiedostamisessa ja niiden edelleenkehittämisessä 2) vastuuopettajan ja harjoittelijan keskinäistä kommunikointia ja 3) opintoryhmän vapaamuotoista yhteydenpitoa. Projektin osalta tavoitellaan myös harjoittelijoiden tuottaman sisällön, kuten videoiden ja kuvien jakamisen mahdolli­suutta. Järjestelmässä voi olla myös muita ominaisuuksia, jotka tukevat ja motivoivat nuoria työharjoit­telun aikana.

Kohderyhmä:

Tässä projektissa kohteena Spring House Oy:n Nivalassa toteuttama 'Innolla työelämään' nuorten ohjaavan valmennuksen vastuuopettaja ja työharjoittelussa olevat nuoret.

Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen

Ensimmäinen raportointikausi on ollut kohtuullisen kiireinen. Hankkeen teoreettinen viitekehys kohdennettiin Edutool maisteriohjelman opintosisällöistä itsesäätöisen oppimisen tarkasteluun, jossa oman toiminnan säätely nähdään prosessina, jonka avulla opiskelijoiden on mahdollista saavuttaa tehokkaita ja toimivia ajattelu- ja oppimisstrategioita, jotka johtavat parempaan suoritustasoon (Zimmerman, 2000) ja joihin Innolla työelämään -valmennuksen opetussuunnitelman tavoitteissa pyritään. Itsesäätöinen oppiminen voidaan nähdä mallina, jossa sekä opiskelijan itsensä sisäiset eli kognitiiviset tekijät kuten käsitys itsestä oppijana, oppimiseen liittyvät arvolataukset eli motivationaaliset tekijät että oppimistilanteeseen liittyvät ympäristötekijät kietoutuvat yhteen. (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000; Zimmerman, 2000; Pintrich & Schunk, 2002.)

Raportointikauden aikana on selvitetty potentiaalisia teknologisia sovellusvaihtoehtoja, joiden ominaisuudet tukisivat hankkeelle asetettuja tavoitteita.

Potentiaalisia sovelluksia ovat olleet erilaiset yhteisöllistä sisällöntuotantoa tukevat alustat kuten Googledocs,  Adobe Connect Pro, Vyew ja Purot.net, joiden lisäksi on tutkittu perinteisinä oppimisaloustoina toimivia alustoja kuten Moodle ja Optima. 

Lisäksi on kartoitettu erilaisia sosiaalisen median sovelluksia ja niihin liittyviä ominaisuuksia, jotka tukisivat erityisesti opettajan ja opiskelijan sekä opiskeluryhmän keskinäisen kommunikaation parantamista. Näistä esimerkkinä mainittakoon mm. Facebook ja Twitter.

Konkreettiset toimenpiteet:

  1. Raportointikauden aikana on käyty aktiivista neuvottelua toimeksiantajan kanssa ja näihin keskusteluihin perustuen alustavaan projektisuunnitelmaan on tehty tarkennuksia ja täydennyksiä.
  2. Projektisuunnitelmaan kirjatun tavoiteasetannan mukaisesti on esiselvitetty ja jatkokeskustelujen pohjalta suunniteltu ja rakennettu ympäristöt, jotka tukevat työharjoittelujakson seurantaa ja harjoittelijan/vastuuopettajan välistä kommunikaatiota.
  3. Ympäristöjen pilotointia varten on rakennettu ja käyttöönotettu kaksi toisiaan tukevaa järjestelmää, joista Moodle ympäristö tukee perinteistä opiskelijan ja opettajan välistä työskentelyä. Järjestemään on luotu vastuuopettajan toimittaman materiaalin pohjalta sisältöä, joka kertaa ja antaa lisätietoa opintojakson aikana käydyistä sisällöistä.  Tavoiteasetantaa tukien Moodleen on rakennettu myös tehtäviä, joiden kautta voidaan dokumentoida ja keskustella työharjoittelujaksoon liittyvistä asioista. Moodle mahdollistaa kaikille yhteisten sisältöjen ja niiden tuottamisen lisäksi myös opiskelijan ja opettajan kahdenvälisen keskustelun ja dokumentaation.
    Moodlen lisäksi Facebookin on avattu Springhouse Insidersin suljettu keskusteluryhmä, jossa opiskelijat voivat keskustella ja jakaa kokemuksiaan kaikille avoimesti.
  4. Itsesäätöisyyteen liittyen opiskelijoille on tuotettu uusi opiskelumateriaali, joka löytyy Moodle järjestelmästä.
  5. Springhousen edustaja Anne Ollikainen on  perehdytetty järjestelmien hyödyntämiseen.
  6. Opiskelijoille on suunniteltu kyselylomakkeistot (1.vaihe perinteisen työharjoittelun ja kommunikoinnin ajanjaksolle ja 2. teknisesti tuettu työharjoittelujakso)
  7. Opiskelijoille on lähetetty täydennettäväksi ensimmäinen kyselylomakkeisto.

 

Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus

Projektityöryhmä on soveltanut yhteistyössään erilaisia teknisiä välineitä. Keskusteluyhteyksissä ja akuuttien asioiden läpikäynnissä on hyödynnettu aktiivisesti erityisesti Adobe Connect Pro -ohjelmistoa ja Facebookia. Työryhmä on rakentanut Facebookiin suljetun Springhouse Insiders ympäristön erityisesti projektiryhmän keskinäistä kommunikaatio ja koulutusprojektissa sovellettavien ominaisuuksien testausta varten. Lisäksi projektiryöryhmän on dokumentoinut toimintaansa hankkeen alussa perustettuun Sprinhouse.purot.netiin, josta löytyvät projektisuunnitelma, projektityöryhmän muistiot, keskustelut ja väliraportit.

Aktiivisessa roolissa ovat olleet myös perinteiset kommunikaatiokanavat, sähköposti ja puhelin.

Edellä kuvattuja sovelluksia on hyödynnetty myös toimeksiantajaan liittyvässä yhteydenpidossa ja toimeksiantajalle on annettu oikeudet ja kommunikointimahdollisuudet Facebook, Springhouse.Purot.net ja Adobe Connect Pro ympäristöihin.

Ajankäytön hallinnassa on lisäksi hyödynnetty mm. Doodle ajanvarausjärjestelmää.

Projektityöryhmä on kokoontunut aktiivisesti sekä sovituin päivämäärin että epävirallisesti/akuutisti tarvittaessa.

Projektityöryhmän ja ohjausryhmän muistioita on kirjattu järjestelmään viisi (5) kappaletta (23.11.-1.12.,12.12. ja 14.12.2011 sekä 20.1.2012). Lisäksi toimintaa ja käytyä keskusteluita on dokumentoitu käytettyihin järjestelmiin kuten Adobe Connect Prohon, Springhouse Purotiin ja sähköpostiviestintään.

Teknisesti yhteydenpitokanavat ja asioiden dokumentoiti on toiminut hyvin. Käytännössä pieniä kankeuksia on esiintynyt .... miten kuvataan tähän....

Julkisuus ja tiedottaminen

Hankkeesta ei tämän raportointikauden aikana ole tiedotettu julkisesti. Tiedotusta on kuitenkin tehty aktiivisesti ohjausryhmän ja projektityöryhmän sisäisesti.

Hyvät käytännöt ja toiminnan jatkuvuus

Tämän raportointikauden aikana ei ole ilmennyt hyviä käytäntöjä.

Ongelmat ja suositukset

Työryhmän ajankäyttö...

 

Liitteet:

Itsesäätöisyyteen ohjaava materiaali

Opiskelijoille suunnattu kyselylomake

Mitä muuta?

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

@elinamaatta @koprosh @piams @vvaisan Hei, jatkotyöskentely GoogleDocsissa, jossa Elinan alla nyt siirrettynä myös kaikki nämä Purotin tekstit.

@elinamaatta @koprosh @piams @vvaisan Hei, lisäsin väliraportin sivukarttaan. Olen aloittanut perusotsikoinnilla ja asioiden auki kirjoittamisella. Osallistukaa mahdollisuuksien mukaan.