This is a free Purot.net wiki
 • View:

Projektihuone

Projektiesitys (työtila)

Projektiesitys 15.12.2011 muokatussa Word muodossa.

Projektin työnimi: Insiders

Tekijät

Projektityöryhmä:
Hautamäki Jaana (jaana.hautamaki@omanetti.fi )
Myllyaho Pia (piamylly@mail.student.oulu.fi )
Määttä Elina (elina.maatta@oulu.fi)
Väisänen Veijo (veijo.vaisanen@oamk.fi )

Toimeksiantajan (Spring House Oy) yhteyshenkilöt:
Anne Ollikainen (anne.ollikainen@springhouse.fi)
Jouni Lukkarinen (jouni.lukkarinen@springhouse.fi)

Projektin kesto

6 kuukautta (12/2011 - 5/2012)

Tausta (Mihin laajempaan kokonaisuuteen projekti liittyy? Mihin tarpeeseen projekti vastaa? Mihin ongelmaan/haasteeseen vastataan?)

Nivalassa on meneillään Innolla työelämään nuorten ohjaava koulutus. Kesto 100 päivää sisältäen lähiopetuksen, projektityöpajan ja kaksi työharjoittelujaksoa, joista ensimmäinen 25 päivää (28.12.2011 - 1.2.2012) ja toinen 35 päivää (6.2.2012 - 23.3.2012.)  Projektin tarkoituksena on kehittää työharjoittelujaksojen seurantaa. Tällä hetkellä seuranta on hoidettu pääosin puhelimitse siten, että ohjaaja on yhteydessä työharjoittelijoihin. Ongelmana on, että seuranta on ohjaajan kannalta työlästä. Seurantaa on tarkoitus kehittää monipuolisemmaksi ja sellaiseksi, että se motivoisi myös työharjoittelussa mukana olevia vapaaseen ja aktiiviseen yhteydenpitoon sekä ohjaajaan että toisiin opiskelijoihin harjoittelujaksojen aikana.

Teoreettinen viitekehys (Miten projekti liittyy oppimiseen ja koulutusteknologiaan?)

Tämän projektin teoreettisen taustan määrittelyssä on otettu huomioon Spring House Oy:n Innolla työelämään valmennuksen opetussuunnitelman tavoitteet, joissa opiskelija pyritään varustamaan sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla hän kykenee mm. asettamaan selkeitä tavoitteita ja päämääriä, ottamaan vastuun elämästään ja käsittelemään tunteitaan. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija oppii hallitsemaan ajankäyttöä ja oppii kuinka kohdataan vastustusta, mutta jaksetaan yrittää aina vain uudelleen. Valmennuksella tähdätään siihen, että opiskelija lopulta sijoittuisi työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen.

Näiden tavoitteiden pohjalta Insidersprojektin teoreettiseksi taustaksi on valittu itsesäätöinen oppiminen, jossa oman toiminnan säätely nähdään prosessina, jonka avulla opiskelijoiden on mahdollista saavuttaa tehokkaita ja toimivia ajattelu- ja oppimisstrategioita, jotka johtavat parempaan suoritustasoon (Zimmerman, 2000) ja joihin Innolla työelämään -valmennuksen opetussuunnitelman tavoitteissa pyritään. Itsesäätöinen oppiminen voidaan nähdä mallina, jossa sekä opiskelijan itsensä sisäiset eli kognitiiviset tekijät kuten käsitys itsestä oppijana, oppimiseen liittyvät arvolataukset eli motivationaaliset tekijät että oppimistilanteeseen liittyvät ympäristötekijät kietoutuvat yhteen. (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000; Zimmerman, 2000; Pintrich & Schunk, 2002.) Itsesäätöisen oppimisen malli auttaa hahmottamaan onnistuneen toiminnan ja menestyksekkään oppimisen perusteita kuvaillen vaiheittain kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat suoritukseen ja sen tasoon. Erityisesti mallissa korostetaan sitä, että opiskelija itse voi vaikuttaa omaan toimintaansa ja oppimiseensa esimerkiksi muokkaamalla oppimisympäristöään, käyttämällä tehokkaasti oppimisstrategioita ja suunnittelemallaan tavoitteitaan ja ajankäyttöään (Zimmerman, 2000).

Kognitiivisesta näkökulmasta sitoutuminen itsesäätöiseen oppimiseen syntyy omasta mielenkiinnosta aiheeseen. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna, motivaatio voidaan jakaa sekä sisäiseen että ulkoiseen motivaatioon. Opiskelija, joka opiskelee ainoastaan saadakseen palkinnon oppimisestaan (kuten arvosanan tai saavuttaakseen sosiaalista hyväksyntää) on ulkoisesti motivoitunut. Opiskelija, joka innostuu tehtävästä ilman ulkoisen palkkion tavoittelua, esimerkiksi oman mielenkiinnon ohjaamana, on sisäisesti motivoitunut. Yleensä sisäisesti motivoitunut opiskelija osaa säädellä oppimistaan ja on myös yleensä sekä pystyvämpi että sinnikkäämpi. (Pintrich & Schunk, 2002).  

Motivationaaliset tekijät tai tavoitteet, joita opiskelijat toiminnalleen asettavat, ennustavat merkittävällä tavalla sekä itsesäätöistä oppimista, oppimisprosessin luonnetta yleensä että lopputuloksia. Motivationaaliset tekijät voidaan jakaa oppimistavoitteisiin sekä suoritustavoitteisiin. Oppimistavoitteet viittaavat opiskelijan pyrkimyksiin lisätä kompetenssiaan oppimisen kautta ja ymmärtää opiskeltava asia. Suoritustavoitteet taas viittaavat opiskelijan pyrkimyksiin saada palkkio (esim. hyvä arvosana) oppimisen kautta tai osoittaa paremmuuttaan suhteessa toisiin opiskelijoihin. (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000; Zimmerman, 2000; Pintrich & Schunk, 2002; Zimmerman & Kintsantas, 2005.)

Ympäristötekijöillä tarkoitetaan usein sosiaalisia tekijöitä, sillä se miten opiskelija oppii ja motivoituu tehtävään riippuu suuresti siitä ympäristöstä missä toimitaan. Oppijoiden on helpompi motivoitua oppimisen kannalta hyvällä tavalla, mikäli heillä on mahdollisuus työskennellä itseään kiinnostavien ja riittävän haastavien tehtävien parissa. Myös arviointikäytännöillä on suuri merkitys, sillä oppilaita vertaileva ja suorittamista korostava arviointi edistää suoritustavoitteita ja pinnalliseen oppimiseen liittyvän ulkoisen motivaation syntyä. Sen sijaan arvioinnin olisi hyvä painottaa kompetenssin kehittymistä ja ymmärtävää oppimista. (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000; Zimmerman, 2000.)

Edellä on kuvattu itsesäätöiseen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, mutta tässä projektissa on hyvä muistaa, että Innolla työelämään valmennuksen keskeisenä päämääränä on nuorten sijoittuminen työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen. Tällöin olennaista on muuttaa opiskelija vanhoja toiminta- ja ajatusmalleja, jonka vuoksi tahdomme korostaa toiminnan ja oppimisen säätelyn prosessimaista luonnetta. Pelkkä päämäärätön ja itselle merkityksetön yrittäminen ja yhteen oppimis- tai toimintastrategiaan nojautuminen ei siis riitä saavuttamaan omia päämääriään. Tulevaisuuden ja kehityksen kannalta onkin siten tärkeää oppia tunnistamaan niitä tekijöitä ja vaiheita, joista oma toiminta ja suoritus muodostuvat. Tällöin on tärkeää, että opiskelijat tulisivat tietoiseksi omista oppimisen prosesseistaan ja niiden vaikutuksesta omaan toimintaan ja suoriutumiseen. Itsesäätöisen oppimisen prosessiin liittyy olennaisesti neljä komponenttia: tavoitteen asettaminen, oppimisstrategian valinta, sekä oman toiminnan tarkastelu ja arviointi. Tavoitteen asettaminen vaatii opiskelijalta tehtävän analysointia, oppimis- tai toiminnan tavoitteen asettamista ja oman toiminnan strategista suunnittelua. Suunnittelua auttaa hahmottamaan tavoitteiden mukaisia toimintastrategioita, joiden avulla opiskelija etenee. Erityisen tärkeää on, että opiskelija tarkkailee omaa työskentelyään suhteessa tavoitteeseen. Oman toiminnan tarkastelu ja arviointi tapahtuu, kun opiskelijat arvioivat omaa toimintaansa ja suoriutumistaan sekä suhteessa heidän aikaisempiin kokemuksiin ja suorituksiin että heidän havaintoihinsa omasta yrittämisestä. (Zimmerman, 2000).

Tavoitteet (Mitkä ovat pää- ja alatavoitteet?)

Päätavoitteena on ohjaajan tukeminen työharjoittelun seurannassa. Ohjaaja seuraa työharjoittelussa olevien läsnäoloa (näkyy vain ohjaajalle), jakaa ja tarkistaa viikottaisen työharjoitteluun liittyvän tehtävän. Tehtävä voi olla kaikille yhteinen tai sitten voi olla myös henkilökohtaisia tehtäviä (ei näy muille, palautetaan ohjaajalle). Lisäksi ohjaaja antaa työssäoppimiseen liittyviä tehtäviä sekä jakaa opetusmateriaalia ja ohjeita. Ohjaajan tul

SpringHousen vastaukset kysymyksiin

Alustavat vaatimukset aloituspalaveri:

[Kysymykset punaisella]

 • viikossa yksi työharjoitteluun liittyvä tehtävä

K: Onko henkilökohtainen? Saako muut nähdä? Esimerkki tehtävä?

V: kaikki saavat nähdä tehtävän - se tullee olemaan kaikille yhteinen. vastauksen palauttamisen voisi valita, joko yksityisesti minulle tai keskustelualueelle, jotta muut voivat kommentoida. Esimerkkinä vaikkapa seuraavanlainen tehtävä: Katso linkistä avautuva nuorten työtilanteeseen liittyvä uutisvideo. Mitä ajatuksia herätti? Kommentoi videota ja osallistu keskusteluun min. 2 kommentilla. Tai vaikkapa yksityisesti palautettava tehtävä, jossa pyydän esim. kirjoittamaan jatkosuunnitelmaa ja sitten keskustelemaan siitä kanssani sähköisesti esim yksityisessä kommentointiosiossa tms.

 • läsnäolojen seuranta

K: Miten tarkaan seurataan, riittääkö päiväkohtaisesti poissa/läsnä? Pitääkö saada esim. yhteenveto viikko/kuukausi/Harjoittelujakso? Saako näkyä muille?

V: päiväkohtainen riittää, olisi kuitenkin hyvä jos siihen olisi mahdollista saada selitys -osio (ts. esim sairasloma). Yhteenveto ei ole välttämätön, mutta ei haittaakaan. Mieluumin ei saa näkyä kaikille.

 • työssäoppimiseen liittyvät tehtävät

K: Miten eroaa harjoitteluun liittyvästä tehtävästä vai onko sama?

V: Sama asia - tehtävät voivat koskea harjoittelua tai muita asioita työelämään liittyen. jatkossa voisi ajatella, että koko valmennuksen ajan annettaviin etätehtäviin käytettäisi samaa portaalia ja silloin harjoittelun ajan tehtävät voisi erotella (ehkä - liekö tarpeellista..??) omaksi osiokseen.

 • opetusmateriaalit
 • linkit ulkopuoleisiin lähteisiin (tv-ohjelmat yms.)
 • Vapaamuotoista keskustelua
 • Harjoittelijat voi laittaa omia sisältöjä (videot, kuvat yms.)
 • Ohjaajan ja harjoittelijan kahdevälinen keskustelu.

K: Saako näkyä muille? Pitääkö voida tallettaa?

V: Mitä tarkoitetaan muilla? Ei saisi näkyä täysin ulkopuolisille, mutta kylläkin muille ryhmän jöseninlle eli siis  kaikki muu, paitsi kahdenvälinen keskustelu saa ehdottomasti näkyä koko ryhmälle. Olisi hyvä, jos olisi mahdollista rajata itse keskustelun näkymistä muille. Tällöin voisi laittaa pienemmälle joukolle heitä koskevia viestejä tms. 

Keskusteluja ei tarvitse olla mahdollista tallentaa pysyvästi, mutta niiden olisi hyvä olla näkyvillä koko harjoittelu/ valmennusjakson ajan ja muutaman viikon sen jälkeenkin. Materiaalit pitäisi saada ladattua omalle koneelle tarpeen vaatiessa, esim voi laittaa vaikka taulukkopohjia, joihin opiskelijat täydentävät.

 • Muita ehdotuksia sisällöistä otetaan vastaan
 • Kuvapankki ryhmän ottamille kuville
 • helppokäyttöisyys
 • mahdollisimman vähän sellaista "lataa tähän oma word-dokumenttisi" -meininkiä
 • linkkien lisäksi olisi hyvä, jos keskusteluun tms. latautuisi pieni kuva tai ikkuna, jossa esimakua takana olevasta materiaalista. saa paremmin klikkaamaan.
 • idea-asteella pieni päähänpälkähdys... sivupalkkiin tai jonnekin joku "Viikon vinkki" tai "Viikon huonoin vitsi" -osuus, jossa voi painaa tykkää/ ei tykkää nappia tai äänestää tai muuta mukavaa :)

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Vertaisarviointiin liittyvät toimenpiteet vasemmassa reunassa Väliraportti 14.3.2012 final -> Jatkotoimenpiteet

Mikä meidän projektisuunnitelman tilanne on? Siinä on tänään deadline.

Vielä muistettavaksi Venlan tämän päivän kommentti AC:sta:
Itsesäätöinen oppiminen (työssäoppimisjaksolla) --> kahden sovelluksen hyödyntäminen teorian näkökulmasta --> arviointi teorian näkökulmasta, mikä toimiii ja mikä ei --> raportointi ja jatkokäyttö SH:ssa

20.1.2012 palaverimuistio lisätty palaverimuistiot-kansioon.

21.1.2012 AC:ssä suunnitellut toimenpiteet
1) Elina työstää itsesäätöisyyteen pohjautuvaa viitekehystä
2) Pia pyytää Annelta koulutuksen OPSin
3) Elina tsekkaa pohjaa tämän casen kyselyille olemassa olevista kyselymalleista
4) Jaana työstää Moodlea
5) Veijo työstää Facebookkia
6) Elina/Pia, itsesäätöisyyteen ohjaava opetusmateriaalin valmistelu
6) kaikki: kysymyspatteristoon liityviä ehdotuksia Springhouse Purottiin (projektihuone->kysely)

@jaanahautamaki, @koprosh, @elinamaatta Hei kaikki, Jatkamme huomenna torstaina projektityöskentelyä ac:ssa klo21.00.

@jaanahautamaki Kuten eilen puhelimessa sovimme, tämän illan tapaaminen sopii minulle. Kuulemisiin! :-)

@piams, @koprosh, @elinamaatta Hei, jatketaan Insiders työskentelyä. Lähetin teille mailia AC tai Vyew istunnosta tiistaille tai keskiviikolle. Kommentoikaa.

@jaanahautamaki @koprosh @elinamaatta Minulla vielä hieman epävarmaa huominen torstain Ouluun tulo. Laitan asiasta mailia teille.

Tiedoksi projektityöryhmälle, pyrin huomenna torstaina olemaan paikalla yliopistolla klo 11.30 mennessä.

@jaanahautamaki nyt minäkin näen sinut linjoilla ;-)

Ja anonyyminä kirjoitteli äsken Jaana :)

@koprosh @jaanahautamaki @elinamaatta Seuraava AC-tapaaminen ma 12.12. klo19 alkaen

Kiitos pelisessiosta :)
Seuraava projektipalaveri, jossa täydennetään projektiesitystä pidetään maanantaina klo 19.00.
Avataan ACn 5 huone osoitteessa http://connectpro.oulu.fi/letopinnot5 ja Purot.net
anonymous   (08.12.2011 22:12)
 

Hei, Laitoin jotain tuohon esitykseen pohjaksi. Voi muutella, poistella vapaasti ja korjailla ja lisätä.
t. Veijo

Kiitos Veijo! Nyt aukesi minullekin miten laaja esitys tuolloin tulee olla. Alampa viikonlopun aikana tutustumaan tuon teoreettisen viitekehyksen salaisuuksiin.
t. Elina

Hei,
Ohessa on kohdat jotka vaaditaan projektiesitykseen 13.12 mennessä. Voidaan vapaasti lisäillä tuohon.Kootaan sitten siistitty esitys lopuksi.
t.Veijo